Sáng ngày 22 /10/2019 -> 28/10/ 2019. Trường MNHD tiến hành tổ chức hội thi" GV MN dạy giỏi cấp trường"

     Nhằm công nhận giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường và làm cơ sở cho việc bồi dưỡng, tuyển chọn để tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Đồng thời, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về chăm sóc, giáo dục trẻ; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng, đồ chơi thực hiện chương trình giáo dục mầm non.

   Góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua trong nhà trường, khuyến khích động viên, tạo cơ hội để giáo viên tự học và sáng tạo; tuyên dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà trường. Đồng thời, để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.

            Hội thi được tổ chức theo các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ được qui định trong Chương trình giáo dục mầm non, bám sát yêu cầu về kiến thức, kỹ năng thực hành chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non và các văn bản chỉ đạo của ngành.

         Hội thi phải được tổ chức khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích, động viên giáo viên, cấp dưỡng học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm tổ chức các hoạt động và nghiên cứu khoa học.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO

Kết quả hội thi “Giáo viên mầm non dạy giỏi” Cấp trường

Năm học 2019-2020

 

 
  

 

 

Căn cứ công văn số 575 /PGD ĐT- GDMN ngày 17/9/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cam Lâm về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo Dục mầm non năm học: 2019-2010;

Căn cứ kế hoạch số 179/KH- MNHD ngày 7/10/2019 của Trường Mầm non Hướng Dương về Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2019-2020;

Trường MN Hướng Dương báo cáo kết quả hội thi “Giáo viên mầm non dạy giỏi” Cấp trường năm học 2019- 2020 như sau :

I. Đối tượng, điều kiện và số lượng tham gia hội thi

  1. Đối tượng tham gia hội thi

Là giáo viên đang trực tiếp công tác tại trường Mầm non Hướng Dương.

2. Điều kiện tham gia hội thi

Mỗi giáo viên tham dự phải có một sáng kiến kinh nghiệm, được áp dụng có hiệu quả trong hoạt động giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.

3. Số lượng giáo viên tham gia hội thi

Tổng số giáo viên tham gia dự thi : Có 21/24 GV

Trong đó: (Có 03 giáo viên không tham gia thi: 1 giáo Giáo viên từ 50 tuổi trở lên, 01 giáo viên đã được đạt GV dạy giỏi cấp tỉnh trong năm học 2018-2019, 01 GV mang bầu)

II. Nội dung và hình thức thi

Mỗi giáo viên phải tham gia thi đủ 2 nội dung.

1. Kiểm tra năng lực ( 45 phút) theo hình thức trắc nghiệm, tự luận cụ thể:

- Phần thi trắc nghiệm : 7 điểm.

- Phần thi tự luận : 3 điểm

2. Thi thực hành tổ chức hoạt động giáo dục

Mỗi giáo viên, thi thực hành 01 hoạt động

     3. Thời gian tổ chức hội thi

+ Ngày 19/10 giáo viên thi kiểm tra năng lực

+ Ngày 13/10 Giáo viên bốc thăm đề tài theo các lĩnh vực

+ Tổ chức thi: Từ ngày 19 -> 28/ 10/ 2019

Giáo viên, thi theo lịch bốc thăm.

   III. Kết quả

+ Giáo viên đạt giỏi: 20/21 tỷ lệ: 95,2 %

+ Giáo viên đạt xuất sắc 01/21, tỷ lệ: 4,7 %.