Thực hiện Kế hoạch số 297/KH-PGD&ĐT ngày 09/06/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cam Lâm về Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên và nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho CBQL và GVMN, năm học 2021-2022;

Thực hiện Quyết định số 217/KH-PGD&ĐT ngày 13/10/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cam Lâm về phân công nhiệm vụ hổ trợ công tác quản lý, bồi dưỡng chuyên môn đối với các cơ sở GDMN ngoài công lập trên địa bàn huyện Cam Lâm, năm học 2020-2021;

Trường mầm non Hướng Dương xây dựng tổ chức tập huấn BDTX cho GVMN Trường MN Hướng Dương và Cơ sở GDMN ngoài công lập, năm học 2021-2022

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

      - Chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên mầm non (GVMN) thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung của Chương trình giáo dục mầm non đối với CBQL và GVMN tại các cơ sở GDMN.

       - Góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) cho CBQL và GVMN.

        - Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho CBQL và GVMN, đáp ứng yêu cầu chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

          - Triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ năm học 2021-2022 cho CBQL, GVMN.

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Chủ nhóm các cơ sơ ngoài công lập trong việc chỉ đạo quản lý chuyên môn, triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

- Nâng cao năng lực chuyên môn cho chủ nhóm, giáo viên, nhân viên tại các cơ sở ngoài công lập để đáp ứng nhu cầu hiện nay.

- Nâng cao chất lượng nuôi dưỡng trẻ, đảm bảo chế độ dinh dưỡng, vệ sinh chất ATTP liên quan đến quá trình từ khâu sản xuất tới khâu tiêu dùng nên công tác này đòi hỏi tính liên ngành cao và là công việc của các trường mầm non và các cơ sở GDMN ngoài công lập.

2. Yêu cầu

- 100% CBQL và GVMN phải được tham gia tập huấn các nội dung trong kế hoạch BDTX năm học 2021-2022

- Phát huy tinh thần trách nhiệm của CBQL và GVMN trong việc BDTX, xem công tác BDTX là nhiệm vụ và trách nhiệm, từ đó CBQL, GVMN xác định thái độ học tập đúng đắn, trao đổi các nội dung còn vướng mắc trong quá trình tập huấn để thwucj hiện tốt nhiệm vụ theo vị trí việc làm, hoàn thành tốt các bài đánh giá kết quả BDTX

CHƯƠNG TRÌNH

Bồi dưỡng thường xuyên và nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho GVMN và cơ sở GDMN ngoài công lập năm học 2021-2022

 

Thời gian

               Nội dung chương trình  

Thực hiện

1. Ngày thứ nhất

1.1. Sáng ngày 27/09/2021

7h45- 8h00

Đón tiếp

Ban Tổ chức

8h00 - 8h15

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Ban Tổ chức

8h15-8h30

Phát biểu khai mạc

Hiệu trưởng- Đoàn Thị Thu Lệ

8h30 - 9h30

- Quán triệt những nội dung, yêu cầu mới trong Chương trình giáo dục mầm non sửa đổi, bổ sung;

- Hướng dẫn chỉ đạo một số nội dung công tác quản lý, thực hiện Chương trình GDMN sau sửa đổi, bổ sung;

- Chỉ đạo công tác tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho CBQL và GVMN tại cở sở GDMN.

Hiệu trưởng- Đoàn Thị Thu Lệ

9h30-9h40

Nghỉ giải lao

9h40 – 11h00

Hướng Dẫn tổ chức hoạt động giáo dục trong cơ sở GDMN

Phó hiệu trưởng- Nguyễn Thị Huệ

1.2 Buổi chiều ngày 27/ 09/2021

14h00’-17h00’

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động phát triển thẫm mỹ cho trẻ mầm non phù hợp với bối cảnh địa phương

Phó hiệu trưởng- Nguyễn Thị Vũ Quốc Trâm

2. Ngày thứ hai

2.1 Sáng ngày 28/9/2021

8h00’- 9h30

Hướng dẫn tổ chức chuẩn bị cho trẻ em mẫu giáo trong các cơ sở giáo dục mầm non sẵn sàng học đọc, học viết theo hướng liên thông với chương trình lớp 1 Tiểu học.

Tổ trưởng CM – Trần Thị Tuyển

9h30-9h45

Nghỉ giải lao

9h45’-11h00

Giáo dục cảm xúc tích cực thông qua các hoạt động thực hành, trãi nghiệm trong cơ sở GDMN

Tổ trưởng CM- Hồ Thị Ngọc Trung

2.2 Chiều ngày 28/9/2021

13h45- 15h00

- Hướng dẫn tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe cho trẻ em trong cơ sở GDMN

- Chế độ dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẫm phòng chống dịch Covid-19 tại cơ sở GDMN

Phó hiệu trưởng- Nguyễn Thị Huệ

15h00-15h10

Nghỉ giải lao

15h10- 17h00

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động phát triển nhận thức cho trẻ mầm non phù hợp với bối cảnh địa phương

Tổ trưởng CM – Trần Thị Tuyển

3. Ngày thứ ba

3.1 Sáng ngày 29/9/2021

8h00- 10h00

Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm

Hiệu trưởng- Đoàn Thị Thu Lệ

10h30-11h00

Tổng kết

Ban tổ chức