PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   TRƯỜNG MNHƯỚNG DƯƠNGĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc            Số:       /KH-MNHD         Cam Đức, ngày       tháng  9  năm 2016