PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG MN HƯỚNG DƯƠNG    Số:     /KH-MN.HDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc                                       Cam Lâm, ngày     tháng 8 năm ...