Nhà trường đã tổ chức cho hai tổ chuyên môn lên hai hoạt động mẫu để trao đổi kinh nghiệm và học hỏi chuyên môn đồng nghiệp

 Hoạt động Mẫu tổ chuyên môn Nhà Trẻ

 

Hoạt động Mẫu tổ chuyên môn Mẫu Giáo