LÃNH ĐẠO CỦA NHÀ TRƯỜNG QUA CÁC THỜI KỲ

I. Hiệu trưởng qua các thời kỳ:

1. Cô Nguyễn Thị Bạch Tuyết - Hiệu trưởng từ tháng 09/1995 đến tháng 02/2011.

2. Cô Trần Thị Anh Kim - Hiệu trưởng, từ tháng 09/2011 đến tháng 08/2015.

3. Cô Lê Thị Phương Loan - Hiệu trưởng, từ tháng 09/2015 đến 01/2021

4. Cô Đoàn Thị Thu Lệ - Hiệu trưởng, từ tháng 2/2021 đến nay.

II. Các Phó hiệu trưởng:

1. Cô Nguyễn Thị Mỹ Dung - Phó Hiệu trưởng từ tháng 09/1995 đến nay.

2. Cô Nguyễn Thị Vũ Quốc Trâm - Phó hiệu trưởng từ tháng 09/2008 đến nay.

3. Cô Nguyễn Thị Huệ - Phó hiệu trưởng từ tháng 02/2021 đến nay.