1. Bà Nguyễn Thị Huệ,  Phó hiệu Trưởng;

          2. Bà Trần Thị Tuyển, Giáo viên;

          3. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Giáo viên;

          4. Bà Nguyễn Thị Huyền Trâm, Giáo viên;

          5. Bà  Nguyễn Thị Tuyết Trinh, Giáo viên;

          6. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Giáo viên;

          7. Bà Nguyễn Thị Thu Thùy, Giáo viên;

          8. Bà Nguyễn Thị Huệ, Giáo viên;

           9. Bà Lê Trần Ngọc Linh, Giáo viên;

          10. Bà Nguyễn Thị Kiều My, Giáo viên;

         11. Bà. Nguyễn Thị Mỹ Phú, Giáo viên;

          12. Bà Đặng Kim Thụy, Giáo viên;

          13. Bà Tống Thị Thùy Hương, Giáo viên;

          14. Bà Nguyễn Thị Thanh Trang, Giáo viên;

         15. Bà Nguyễn Thị Thanh Phước