1. Bà. Đoàn Thị Thu Lệ, Hiệu trưởng
  2. Bà Nguyễn Thị Diệu Ái, Kế toán;

           3.   Bà Bùi Thị Thương, Y tế;

           4.   Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh, Văn thư;

           5.   Bà Lương Thị Thu, Phục vụ;

 6.   Bà Lê Thị Ân, Phục vụ;

           7.  Ông Trương Công Triều, Bảo vệ;

          8.  Ông Nguyễn Vũ Tuấn, Bảo vệ;

          9.  Ông Phạm Minh Toàn, Bảo vệ.